Участие в кръгла маса

На 12.07.2023 г. в гр. София се организира Кръгла маса с международно участие:
„Културно наследство и памет на турците и другите мюсюлмански общности в България“,
организирана от Сдружение за културно взаимодействие, в която Бехрин Шопова взе
участие с доклад на тема: „Ролята на Мевлида за формиране на религиозната идентичност
при мюсюлманите.“ В доклада бяха представени изводи и анализи, свързани с проявите и
спецификите на религиозната идентичност сред различните мюсюлмански общности в
България.