За проекта

Проектът „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“ (НИЕ) представлява комплексно научно изследване върху съвременните национални и европейски предизвикателства пред развитието на идентичността на българските граждани.

Доколко българите са реконструирали представата за себе си и другите в контекста на вече повече от десетгодишното членство на България в Европейския съюз? Доколко самоидентификацията им с Европа е водеща, доминираща или периферна? По какъв начин различните форми, аспекти и измерения на идентичността на българите (европейска, национална, етническа, религиозна, културна, регионална, локална, социална, гражданска) се преплитат и пресичат?

Това са някои от централните въпроси, на които екипът на проекта ще търси отговори на базата на мултидисциплинарен подход, който ще включи различни методи и техники на теренното изследване. Очакваме като краен резултат да регистрираме различни тенденции в развитието на националната идентичност и факторите за промяната й, както и на индикаторите за съществуването (или не) на европейско самосъзнание.

Библиография

Антология (съдържание)

Reader (content)