Доклад „Измерения на идентичността на мобилните българи и завръщащи се“

На 26 ноември 2021 г. д-р Ваня Иванова изнесе доклад „Измерения на идентичността на мобилните българи и завръщащи се“ (Identity Dimensions of Mobile Bulgarians and Returnees) в рамките на петата международна конференция по мултилокалност, която се проведе в хибриден формат в София и бе организирана от ИЕФЕМ-БАН. Докладът представи първи данни от дълбочинни интервюта, проведени на няколко места в България, в рамките на проект „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите“.