Кръгла маса „Идентичност и идентификация“

На 30 октомври 2021 г. ще се проведе кръгла маса на тема „ИДЕНТИЧНОСТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ. МЕТОДОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПЕРСПЕКТИВИ“. Кръглата маса е организирана като част от проекта „Национални и европейски измерения на съвременната идентичност на българите (НИЕ)“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и науката по договор:   КП-06–Н50/6 от 30.11.2020 г.

Зaдачата, която форумът си поставя, е да създаде дискусия във връзка с изучаването на актуални за обществото и науката проблеми и процеси като: традиционни и съвременни представи за България и Европа; маркери на европейски измерения на националната идентичност на българските граждани, организации и институции в различни аспекти; връзки между локалната, регионалната, етническата, религиозната, националната и наднационална (eвропейска) идентичност и принадлежност и др.

В докладите на участниците ще  бъдат засегнати теми, фокусирани върху идентичностите и идентификационните процеси, техните социални, културни, етнични и материални измерения и междукултурни проявления в ежедневието и празниците.

Научните проблеми, които ще се разискват на кръглата маса, са разпределени в следните панели:

  1. Идентификации и ежедневие;
  2. Самоидентификации и приписани идентификации (emic and etic identifications);
  3. Миграции и идентичности.

Пълната програма е на този ЛИНК.